มีความรู้ดี มีสังคมดี

มาทำให้การเรียนเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน!

หน่วยการเรียนรู้

เสริมความรู้เดิม เพิ่มความรู้ใหม่

ใบงาน

ฝึกเขียน ฝึกอ่าน เพิ่มความแม่นยำ

แบบทดสอบ

ขอให้ตอบถูกในทุกตัวเลือกที่มี

นายเมธี  นิโอ๊ะ  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร